Caanucha

128 tekstów – auto­rem jest Caanucha.

Dziś stało się jutrem,
a jut­ro to już tyl­ko przeszłość.
I tak tyl­ko cicho wokół,
sa­mot­nie, ja­koś pus­to w środku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2016, 19:17

Uczu­cie bez­dechu ogar­nia mnie zaw­sze przy prze­budze­niu, kiedy dochodzi do mnie świado­mość, że nas­tał dzień z no­wymi możliwościami. 

myśl • 3 lutego 2015, 20:53

Więcej niż słowa, a jakże wy­mow­ne jest je­go mil­czące ob­licze. Zda­je się na­zywać go 'życiem'. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 grudnia 2014, 01:16

Jed­ni własną przes­trzeń urządzają w sposób prze­myśla­ny, rozsądny. In­ni wpro­wadzają w nią niepop­rawny chaos. I taką i taką przes­trzeń można za­liczyć do swe­go rodza­ju sztu­ki, sty­lu by­cia, upo­dobań... Mo­ja wol­na od urodza­ju przes­trzeń uto­piona jest w gęstej mgle. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2014, 22:21

Miłość do­maga się wielu wyrzeczeń i uczy cier­pli­wości, ale nig­dy nie ocze­kuje cze­goś w za­mian. Niektórzy mówią, że to niep­rawda. Że będąc z kimś ocze­kuje­my wier­ności, pew­ności, sta­bil­ności... Ale jeśli spodziewa­my się po kimś ja­kiegoś zacho­wania to w grę wchodzi rozsądek. Emoc­je są kon­sekwen­cją podjętych decyzji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 października 2014, 23:48

Zas­ta­nawiam się, gdzie jest w życiu sens. Zauważyłaś, że ludzie i więzi między ni­mi nie są od­po­wie­dzią, a je­dynie jedną z dróg do niego pro­wadzo­nych? De­cyz­je zaw­sze opierają się na emoc­jach, myślach, [...] — czytaj całość

myśl • 4 sierpnia 2014, 20:41

Wpływ doświad­cze­nia życiowe­go jest nieodłącznym ele­men­tem is­tnienia każdej oso­by. Każdy go przechodzi, jed­nakże nie każdy widzi go u siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2014, 13:17

- Nie zasługi­wałem na Twoją miłość.
- To, czy się zasługu­je czy nie to kwes­tia in­dy­widual­na. Po­nad­to schodzi na dru­gi, al­bo i trze­ci plan, bo roz­myśla­nie już nie pod­le­ga pod emoc­je.. A uczu­cia rządzą się swoimi pra­wami; nie zaw­sze rac­jo­nal­ny­mi i spra­wied­li­wymi w oczach osób trzecich. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2014, 21:30

Ludzie by mniej grzeszy­li, gdy­by za każdym ra­zem po­kutą byłaby wi­zyta u stomatologa. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2014, 22:58

Wziąć głębo­ki od­dech i nie czuć bo­les­ne­go ucis­ku w klat­ce pier­siowej... Wspa­niałe uczu­cie uwol­nienia się od go­ryczy i powróce­nia do pełni życia. Te­go było mi trzeba. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 marca 2014, 19:01
Caanucha

Per aspera ad astra.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2016, 19:31Cris sko­men­to­wał tek­st Dziś stało się jut­rem, a [...]

3 lutego 2015, 20:53Caanucha do­dał no­wy tek­st Uczucie bez­dechu ogar­nia mnie [...]

19 grudnia 2014, 01:16Caanucha do­dał no­wy tek­st Więcej niż słowa, a [...]

18 grudnia 2014, 22:21Caanucha do­dał no­wy tek­st Jedni własną przes­trzeń urządzają [...]

26 października 2014, 23:48Caanucha do­dał no­wy tek­st Miłość do­maga się wielu [...]

4 sierpnia 2014, 23:42wdech sko­men­to­wał tek­st Zastanawiam się, gdzie jest [...]

4 sierpnia 2014, 20:41Caanucha do­dał no­wy tek­st Zastanawiam się, gdzie jest [...]